Akis Tourkogiorgis & The Blue Airways - SHADOW PLAY vol.5 (Part 2) @Kyttaro 12/04/2014
Akis Tourkogiorgis & The Blue Airways - SHADOW PLAY vol.5 (Part 2) @Kyttaro 12/04/2014

Camera: Michael Tzanoglos